طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

طرح درس سالانه بخوانیم پایه پنجم ابتدایی

 فرمت فایل : ورد

تعداد صفحات :2

قسمتی از متن :

صفحه کتاب

عنوان مطالبی که در هفته باید تدریس شود

جلسه

هفته

ماهها

------

آشنایی با دانش آموزان

جلسه اول

 

هفته اول

مهـــر مــــا ه

2

درس اول -الهی

جلسه دوم

8

درس دوم –دوست صمیمی و دانا

جلسه اول

 

هفته دوم

------

پرسش و پاسخ کلاسی

جلسه دوم

14

درس سوم-کتاب های مرجع

جلسه اول

 

هفته سوم

 

انجام فعالیت های درس سوم

جلسه دوم

28

درس چهارم-سرودی برای پاکی

جلسه اول

 

هفته چهارم

 

انجام فعالیت های درس چهارم

جلسه دوم